Peter_Matthew的博客

线段树

2018-11-08

本文共1.9k字,大约需要阅读11分钟。
1
2
int ls(int x){return x<<1;}
int rs(int x){return x<<1|1;}

线段树1

区间加减,区间查询

1
void push_up(int x){ans[x]=ans[ls(x)]+ans[rs(x)];}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
void build(int x,int l,int r)
{
add[x]=0;
if(l==r)
{
ans[x]=a[l];
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
build(ls(x),l,mid);
build(rs(x),mid+1,r);
push_up(x);
}
build(1,1,n);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
void push_down(int x,int l,int r)
{
int mid=(l+r)>>1;
add[ls(x)]=add[ls(x)]+add[x];
add[rs(x)]=add[rs(x)]+add[x];
ans[ls(x)]=ans[ls(x)]+add[x]*(mid-l+1);
ans[rs(x)]=ans[rs(x)]+add[x]*(r-mid);
add[x]=0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
void addup(int nl,int nr,int l,int r,int x,long long k)
{
if(nl<=l&&r<=nr)
{
ans[x]=ans[x]+k*(r-l+1);
add[x]=add[x]+k;
return ;
}
push_down(x,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
if(nl<=mid)addup(nl,nr,l,mid,ls(x),k);
if(mid+1<=nr)addup(nl,nr,mid+1,r,rs(x),k);
push_up(x);
}
addup(l,r,1,n,1,k);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
long long query(int ql,int qr,int l,int r,int x)
{
long long res=0;
if(ql<=l&&r<=qr)return ans[x];
int mid=(l+r)>>1;
push_down(x,l,r);
if(ql<=mid)res+=query(ql,qr,l,mid,ls(x));
if(mid+1<=qr)res+=query(ql,qr,mid+1,r,rs(x));
return res;
}
print(query(l,r,1,n,1));

完整代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
template<typename __Type_of_scan>
void scan(__Type_of_scan &x)
{
__Type_of_scan f=1;x=0;char s=getchar();
while(s<'0'||s>'9'){if(s=='-')f=-1;s=getchar();}
while(s>='0'&&s<='9'){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
x*=f;
}
template<typename __Type_of_print>
void print(__Type_of_print x)
{
if(x<0){putchar('-');x=-x;}
if(x>9)print(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
int n,m;
long long a[100005],ans[400005],add[400005];
int ls(int x){return x<<1;}
int rs(int x){return x<<1|1;}
void push_up(int x){ans[x]=ans[ls(x)]+ans[rs(x)];}
void build(int x,int l,int r)
{
add[x]=0;
if(l==r)
{
ans[x]=a[l];
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
build(ls(x),l,mid);
build(rs(x),mid+1,r);
push_up(x);
}
void push_down(int x,int l,int r)
{
int mid=(l+r)>>1;
add[ls(x)]=add[ls(x)]+add[x];
add[rs(x)]=add[rs(x)]+add[x];
ans[ls(x)]=ans[ls(x)]+add[x]*(mid-l+1);
ans[rs(x)]=ans[rs(x)]+add[x]*(r-mid);
add[x]=0;
}
void addup(int nl,int nr,int l,int r,int x,long long k)
{
if(nl<=l&&r<=nr)
{
ans[x]=ans[x]+k*(r-l+1);
add[x]=add[x]+k;
return ;
}
push_down(x,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
if(nl<=mid)addup(nl,nr,l,mid,ls(x),k);
if(mid+1<=nr)addup(nl,nr,mid+1,r,rs(x),k);
push_up(x);
}
long long query(int ql,int qr,int l,int r,int x)
{
long long res=0;
if(ql<=l&&r<=qr)return ans[x];
int mid=(l+r)>>1;
push_down(x,l,r);
if(ql<=mid)res+=query(ql,qr,l,mid,ls(x));
if(mid+1<=qr)res+=query(ql,qr,mid+1,r,rs(x));
return res;
}
int main()
{
scan(n),scan(m);
for(int i=1;i<=n;i++)
scan(a[i]);
build(1,1,n);
for(int i=1,opt,x,y;i<=m;i++)
{
scan(opt),scan(x),scan(y);
if(opt==1)
{
long long k;
scan(k);
addup(x,y,1,n,1,k);
}
if(opt==2)
{
print(query(x,y,1,n,1)),putchar('\n');
}
}
}

线段树2

模意义下:区间乘,区间加减,区间查询

1
void push_up(int x){ans[x]=(ans[ls(x)]+ans[rs(x)])%p;}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
void build(int x,int l,int r)
{
add[x]=0;mul[x]=1;
if(l==r)
{
ans[x]=a[l];
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
build(ls(x),l,mid);
build(rs(x),mid+1,r);
push_up(x);
}
build(1,1,n);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
void push_down(int x,int l,int r)
{
int mid=(l+r)>>1;
mul[ls(x)]=(mul[ls(x)]*mul[x])%p;
mul[rs(x)]=(mul[rs(x)]*mul[x])%p;
add[ls(x)]=(add[ls(x)]*mul[x])%p;
add[rs(x)]=(add[rs(x)]*mul[x])%p;
ans[ls(x)]=(ans[ls(x)]*mul[x])%p;
ans[rs(x)]=(ans[rs(x)]*mul[x])%p;
mul[x]=1;
add[ls(x)]=(add[ls(x)]+add[x])%p;
add[rs(x)]=(add[rs(x)]+add[x])%p;
ans[ls(x)]=(ans[ls(x)]+add[x]*(mid-l+1))%p;
ans[rs(x)]=(ans[rs(x)]+add[x]*(r-mid))%p;
add[x]=0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
void addup(int nl,int nr,int l,int r,int x,long long k)
{
if(nl<=l&&r<=nr)
{
ans[x]=(ans[x]+k*(r-l+1))%p;
add[x]=(add[x]+k)%p;
return ;
}
push_down(x,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
if(nl<=mid)addup(nl,nr,l,mid,ls(x),k);
if(mid+1<=nr)addup(nl,nr,mid+1,r,rs(x),k);
push_up(x);
}
addup(l,r,1,n,1,k);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
void mulup(int nl,int nr,int l,int r,int x,long long k)
{
if(nl<=l&&r<=nr)
{
ans[x]=(ans[x]*k)%p;
mul[x]=(mul[x]*k)%p;
add[x]=(add[x]*k)%p;
return ;
}
push_down(x,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
if(nl<=mid)mulup(nl,nr,l,mid,ls(x),k);
if(mid+1<=nr)mulup(nl,nr,mid+1,r,rs(x),k);
push_up(x);
}
mulup(l,r,1,n,1,k);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
long long query(int ql,int qr,int l,int r,int x)
{
long long res=0;
if(ql<=l&&r<=qr)return ans[x]%p;
int mid=(l+r)>>1;
push_down(x,l,r);
if(ql<=mid)res+=query(ql,qr,l,mid,ls(x));
if(mid+1<=qr)res+=query(ql,qr,mid+1,r,rs(x));
return res%p;
}
print(query(l,r,1,n,1));

完整代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
template<typename __Type_of_scan>
void scan(__Type_of_scan &x)
{
__Type_of_scan f=1;x=0;char s=getchar();
while(s<'0'||s>'9'){if(s=='-')f=-1;s=getchar();}
while(s>='0'&&s<='9'){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
x*=f;
}
template<typename __Type_of_print>
void print(__Type_of_print x)
{
if(x<0){putchar('-');x=-x;}
if(x>9)print(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
int n,m;
long long p;
long long a[100005],ans[400005],add[400005],mul[400005];
int ls(int x){return x<<1;}
int rs(int x){return x<<1|1;}
void push_up(int x){ans[x]=(ans[ls(x)]+ans[rs(x)])%p;}
void build(int x,int l,int r)
{
add[x]=0;mul[x]=1;
if(l==r)
{
ans[x]=a[l];
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
build(ls(x),l,mid);
build(rs(x),mid+1,r);
push_up(x);
}
void push_down(int x,int l,int r)
{
int mid=(l+r)>>1;
mul[ls(x)]=(mul[ls(x)]*mul[x])%p;
mul[rs(x)]=(mul[rs(x)]*mul[x])%p;
add[ls(x)]=(add[ls(x)]*mul[x])%p;
add[rs(x)]=(add[rs(x)]*mul[x])%p;
ans[ls(x)]=(ans[ls(x)]*mul[x])%p;
ans[rs(x)]=(ans[rs(x)]*mul[x])%p;
mul[x]=1;
add[ls(x)]=(add[ls(x)]+add[x])%p;
add[rs(x)]=(add[rs(x)]+add[x])%p;
ans[ls(x)]=(ans[ls(x)]+add[x]*(mid-l+1))%p;
ans[rs(x)]=(ans[rs(x)]+add[x]*(r-mid))%p;
add[x]=0;
}
void addup(int nl,int nr,int l,int r,int x,long long k)
{
if(nl<=l&&r<=nr)
{
ans[x]=(ans[x]+k*(r-l+1))%p;
add[x]=(add[x]+k)%p;
return ;
}
push_down(x,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
if(nl<=mid)addup(nl,nr,l,mid,ls(x),k);
if(mid+1<=nr)addup(nl,nr,mid+1,r,rs(x),k);
push_up(x);
}
void mulup(int nl,int nr,int l,int r,int x,long long k)
{
if(nl<=l&&r<=nr)
{
ans[x]=(ans[x]*k)%p;
mul[x]=(mul[x]*k)%p;
add[x]=(add[x]*k)%p;
return ;
}
push_down(x,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
if(nl<=mid)mulup(nl,nr,l,mid,ls(x),k);
if(mid+1<=nr)mulup(nl,nr,mid+1,r,rs(x),k);
push_up(x);
}
long long query(int ql,int qr,int l,int r,int x)
{
long long res=0;
if(ql<=l&&r<=qr)return ans[x]%p;
int mid=(l+r)>>1;
push_down(x,l,r);
if(ql<=mid)res+=query(ql,qr,l,mid,ls(x));
if(mid+1<=qr)res+=query(ql,qr,mid+1,r,rs(x));
return res%p;
}
int main()
{
scan(n),scan(m),scan(p);
for(int i=1;i<=n;i++)
scan(a[i]);
build(1,1,n);
for(int i=1,opt,x,y;i<=m;i++)
{
scan(opt),scan(x),scan(y);
if(opt==1)
{
long long k;
scan(k);
mulup(x,y,1,n,1,k);
}
if(opt==2)
{
long long k;
scan(k);
addup(x,y,1,n,1,k);
}
if(opt==3)
{
print(query(x,y,1,n,1)),putchar('\n');
}
}
}
使用支付宝打赏
使用微信打赏

若你觉得我的文章对你有帮助,欢迎点击上方按钮对我打赏